תקנון דיור בר השגה - TLV4LESS
ההגרלה נערכה- תוצאות ההגרלה יפורסמו בהמשך- ניתן להירשם להגרלה נוספת לפרויקט "בית המורה"
16 : 02 : 12 : 09
ימים

תקנון דיור בר השגה

 1. בהגרלות אשר מפורסמות מעת על ידי עיריית תל אביב-יפו וחברת עזרה ובצרון (להלן – "העירייה") יהיו רשאים להשתתף מועמדים אשר עומדים בכל תנאי הזכאות שנקבעו בחוברות הרישום להגרלה לפרויקטים השונים.
 2. העירייה תהא רשאית לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שמפורטים בחוברות ההרשמה או לקבל מסמכים חלופיים אחרים המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. לעירייה הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות ובכל הוראות אחרת בהגרלה ובתנאים לחתימה על חוזה השכירות בפרויקט.
 4. בקשת הרשמה מקוונת אשר תיקלט אחרי המועד לא תשתתף בהגרלה.
 5. מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים בזמן הנדרש – בקשתם תיפסל וזכאותם תועבר לבא בתור כפי שעלה בהגרלה.
 6. על המועמדים לשמור את מסמכי ההגשה המקוריים עד סוף ההליך. מובהר שהעירייה תהא רשאית לדרוש מהמועמדים לזכייה להמציא את מסמכי המקור ולהביאם לידי משרדי עזרה ובצרון בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד הדרישה. מועמד שלא ימציא את מסמכי המקור, בתוך חמישה (5) ימי עסקים כאמור בהתאם לדרישה, תהא העיריה רשאית לפסול את בקשתו.
 7. על הרשמים להגרלה לעקוב אחר הפרסומים אודות תוצאות ההגרלה באתר.
 8. העירייה תשלח מעת לעת הודעות שונות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה בלבד. שליחת ההודעה לכתובת המייל שנמסרה תיחשב כאילו התקבלה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעירייה ו/או לחברה לעניין זה.
 9. מועמדים לזכייה שנמצא שעמדו בתנאי הזכאות יוזמנו לסיור פי מספרם הסידורי בהגרלה כדי להתרשם מהפרויקט ולבחור יחידת דיור, ככל שניתן. זוכים שיחליטו לממש את זכאותם לשכירת יחידת דיור, יידרשו להגיע לחתימת חוזה שכירות במשרדי עזרה ובצרון, לרבות המצאת הבטוחות הנדרשות כמפורט בו (להלן: "חוזה השכירות").
 10. ככל שהזוכה לא הגיע לסיור בדירה במועד שנבקע על ידי העירייה ו/או ככל שלאחר הסיור הזוכה לא הודיע במועד שנקבע לכך על ידי העירייה אם בכוונתו לשכור את הדירה ו/או אם הזוכה לא הגיע לחתום על חוזה השכירות במועד שנקבע לכך על ידי העירייה, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו.
 11. מובהר כי תאריך תחילת השכירות המפורט בחוברות הרישום הינו תאריך טנטטיבי בלבד. תנאי להגשת בקשת ההרשמה הינו הסכמת המועמד כי הוא מקבל עליו את מועד תחילת השכירות, ככל שיהיה, ובלבד שתימסר לו הודעה על כך חודש מראש, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה על כך כנגד המשכיר, עירית תל אביב- יפו, עזרה ובצרון ו/או מי מטעמם.
 12. באחריות המועמדים לבדוק בטרם הגשת בקשת ההרשמה את מפרט הדירות חוזה השכירות על כל נספחיו ולוודא כי אלו מתאימים לצרכיהם ולדרישותיהם.
 13. השגות על אי עמידה בתנאי הזכאות: מועמד שיקבל הודעה כי בקשתו נבדקה ונמצאה כי אינה עומדת בתנאי הזכאות רשאי להגיש השגה מנומקת על החלטת הוועדה בתוך שלושה (3) ימים קלנדריים ממועד משלוח ההחלטה בדבר אי העמידה בתנאים. השגות תוגשנה בכתב בלבד לדוא"ל tlv4less@e-b.co.il ותהיינה מנומקות. החלטת ועדת ההשגות תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה למועמד ותהיה סופית. מובהר כי ועדת ההשגות אינה מוסמכת לאשר חריגה מתנאי הזכאות המפורטים בחוברת זו, אלא לבחון השגה של מועמדים על קביעת הגורם הבודק או העיריה/עזרה ובצרון, לפיה מועמד אינו עומד בתנאי הזכאות.
 14. בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים שהוקצבו על ידי העירייה, תהא העירייה רשאית, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, לפסול את בקשת ההרשמה המקוונת של המועמד ו/או הבקשה הנבדקת ו/או הבקשה התקינה ו/או את הזכייה ו/או לשנות את מיקומו של המועמד בסדר בחירת יחידות הדיור ולהעבירו לרשימת ההמתנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. מסירת מידע מטעה: בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שגוי ו/או מטעה ו/או שאינו נכון על ידי המועמד ו/או מי מטעמו (להלן "המידע המטעה") בכל שלב של ההגרלה, תהיה עזרה ובצרון רשאית, עם התגלה דבר מסירת המידע המטעה, לפסול את בקשת ההרשמה המקוונת של המועמד ו/או הבקשה הנבדקת ו/או הבקשה התקינהו/או את הזכייה ו/או לשלול את זכאותו של מועמד מלהשתתף בפרויקט ו/או בפרויקטים עתידים של דיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו לתקופה מסוימת ו/או לצמיתות ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר כפי שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות בפן הפלילי.
 16. ככל שמסירת המידע המטעה תתגלה בשלב שלאחר חתימת חוזה השכירות ותפיסת החזקה ביחידת הדיור על ידי המועמד, תהיה רשאית העיריה לבטל את חוזה השכירות ולסלק את ידו של המועמד מיחידת הדיור, ובנוסף, לחייב המועמד בפיצוי כספי מוסכם בסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור פריים + 6.5% בגין כל חודש שבו שכר את יחידת הדיור בפועל, וזאת בנוסף לכל הסעדים העומדים לה על פי דין ועל פי הסכם השכירות.
 17. מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפי כל דין, הן תהיינה רשאיות לבטל הודעה על זכאות, במקום שבו בדיקה חוזרת העלתה שהמועמד אינו עומד בתנאי הזכאות ו/או לבטל זכייתו של זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו על פי תנאי חוברת המידע והרישום ובלוח הזמנים הקבוע בה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 18. מימוש זכאות למועמדים ברשימת ההמתנה: רשימת ההמתנה תהיה רלוונטית למשך התקופה הקבועה בחוברת ההרשמה או לתקופה קצרה יותר שתיקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 19. במקרה של פנייה לרשימת מועמדים ברשימת המתנה לאחר 6 חודשים ממועד קיום הגרלה, יהא המועד הקובע לבחינת עמידה בתנאי הזאות המועד בו נערכה הפנייה למועמד – והעירייה תהא רשאית לבחון מחדש את כל עמידתו בתנאי הזכאות. מובהר כי על המועמד להיות חסר דירה בכל משלב ההגרלה ועד לשלב האיכלוס.
 20. העירייה תהא רשאית לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ושינוי זה יחול לכל דבר ועניין מרגע פרסומו.
 21. אין בתקנון זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה על פי כל דין.
 22. תקנון זה כתוב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לנשים וגברים כאחד.
 23. לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא הסמכות השיפוט הבלעדית בעניין תקנון זה והגרלות לדיור בר השגה הנערכות על ידי העירייה, ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

 

 

 

1\215\4576

נְגִישׁוּת
ביטול
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio