הזדרזו להירשם להגרלה – הרשמה נסגרת בעוד:
12 : 10 : 29 : 32
ימים

תנאי הזכאות

מועמד יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שביום 30.11.2019 (להלן: "המועד הקובע") הוא עומד בתנאי זכאות 1 עד 6 המפורטים להלן.

בפרק זה "משק בית" – זוגות נשואים/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים או משפחות חד הוריות (לאור גודל הדירות המוצע בפרויקט מיכלאנג'לו 21 ו-23 הגרלה זו סגורה בפני מועמדים יחידים ללא ילדים).

 

1. תנאי ראשון – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת זו.

לתשומת לב המועמדים! אינכם נדרשים להוציא את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן בטרם ההרשמה, אלא רק לוודא שהנכם זכאים לתעודת זכאות. רק אם מספרכם יועלה במועד ההגרלה תתבקשו להנפיק את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן ולמסרם באמצעות הדוא"ל tlv4less@e-b.co.il או פיזית לידי עזרה ובצרון במשרדי החברה ובשעות קבלת הקהל. יש למסור את התעודה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הדרישה.

מועמדים אשר ידוע להם כי עליהם לגשת לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון כחלק מתהליך הנפקת תעודת הזכאות, מתבקשים להגיש את הטפסים הדרושים לדיון בהקדם ובאופן נפרד ועצמאי לחברת עמידר/מרכז אלונים מקבוצת מגער/חברת מילגם בטרם עריכת ההגרלה.

 

2. תנאי שני – תושב תל אביב-יפו

אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע (30.11.2019), או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.

  • הוכחת התושבות של המועמד בתל אביב-יפו תהא על סמך הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, או באמצעות חוזי שכירות, או באמצעות תשלומי ארנונה.
  • מועמד אשר גר בבית הוריו יחתים את הוריו על התצהיר המפורט בטופס 3 וכן יצרף אישור תשלום ארנונה על שמם.

 

3. תנאי שלישי – הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע (30.11.2019) לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 23,094 ₪ ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו) ובתוספת 10 אחוזים.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (מובהר כי בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).

בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון קצבת ילדים, נכות כללית וכו'), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו').

 

4. תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע (30.11.2019) לא יעלה על סך של 300,000₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).

בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות אשר בטופס מס' 5 לחוברת ההרשמה.

 

5. תנאי חמישי – מיצוי כושר ההשתכרות

בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (30.11.2019) עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) במשרה מלאה ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.

"משרה מלאה" –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד, ולכל הפחות 32 שעות שבועיות.

  • בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.
  • זוגות נשואים/ידועים בציבור – על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.
  • משפחה חד הורית – הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות (התשנ"ב) 1992, העובד במשרה חלקית (לעניין סעיף זה לפחות חמישים אחוז (50%) מהיקף משרה מלאה), ייחשב כממצה את כושר ההשתכרות.
  • מועמד סטודנט – לגבי מועמד שהינו סטודנט, לא תיבחן הרציפות אלא עבודה במשרה מלאה של 24 חודשים בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (30.11.2019).

מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה! המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע (30.11.2019).

 

6. תנאי שישי – קריטריון הגיל

גילו של אחד הבגירים לפחות במשק הבית במועד הקובע (30.11.2019) לא יעלה על גיל ארבעים וחמש (45) שנים (כולל);

לחלופין, במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו אינו עולה על גיל  12 שנים (כולל) במועד הקובע (30.11.2019), והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר.

 

6. תנאי שביעי – "משק בית ובו ילד"

במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו במועד הקובע (30.11.2019) אינו עולה על שתיים עשרה (12) שנים (כולל) והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר.

מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים (כולל) במועד הקובע (30.11.2019).

*אישה הנמצאת בחודשי היריון תוכל לענות על הגדרת משק בית ובו לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה על גיל  12 שנים (כולל) וזאת על סמך הצגת אישורים רפואיים נדרשים על ההיריון.

 

הערות:

לעניין מגוון הדירות המוצע והתאמתן לסוגי משקי הבית השונים ראו התייחסות במפרטי הדירות בפרק ב' – פרויקט מיכלאנג'לו 21 ו-23. מובהר כי לעירייה הזכות לשנות את סוגי משקי הבית אליהם מיועדות הדירות.

להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שמפורטים לעיל ולהלן בחוברת ההרשמה או לקבל מסמכים חלופיים אחרים המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.

 

נְגִישׁוּת
ביטול
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio