תנאי הזכאות - TLV4LESS
ההגרלה נערכה- תוצאות ההגרלה יפורסמו בהמשך- ניתן להירשם להגרלה נוספת לפרויקט "בית המורה"
16 : 02 : 16 : 37
ימים

תנאי הזכאות

***עדכון תנאי הגרלה לדיור למורים מיום 27.07.2020

בהתאם לקבוע בחוברת המידע  לדיור למורים (נוסח מעודכן מתאריך 09.07.2020), ההרשמה לפרויקט דיור למורים נסגרה בתאריך 26.07.2020 בשעה 15:00.

הגרלה לכל הנרשמים עד לתאריך 26.07.2020 נערכה בתאריך 27.07.2020- התוצאות יפורסמו בהמשך

לאחר סגירת ההרשמה להגרלה המפורטת לעיל, והחל מתאריך 27.07.2020 תפתח ההרשמה עד לתאריך 23.08.2020 להגרלה נוספת,
אשר תערך בכפוף לכך שיוותרו דירות שלא יאוכלסו על ידי הנרשמים להגרלות הקודמות.

מובהר בזאת שהעירייה תהא רשאית שלא לערוך את ההגרלה הנוספת ככל שלא יוותרו דירות לא מאוכלסות.

***עדכון תנאי הגרלה לדיור למורים מיום 09.07.2020

בחוברת המידע והרישום לדיור למורים יחולו העדכונים שלהלן:

  1. ההרשמה לפרויקט דיור למורים תהא פתוחה גם למורים יחידים ולמורות יחידות
    (ללא בן זוג ו/או ילדים).
  2. מועמד יחיד יהא רשאי לשכור את הדירה לבדו, או לבקש לשכור את הדירה עם מועמד יחיד נוסף אשר השתתף בהגרלה ועמד בתנאי הזכאות.

 

רשאים להשתתף בהגרלה לדיור מוזל למורים בתל אביב-יפו מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות 1-7 שלהלן. ככל שהמורה המועמד נשוי או חי עם ידוע בציבור, על שני בני הזוג יחדיו לעמוד בכל תנאי זכאות 5-7, וזאת בנוסף לכך שעל המורה המועמד לעמוד בתנאי הזכאות 1-4.

הדירות בפרויקט דיור למורים הינן דירות 3 חדרים, מיועדות למשקי הבית שלהלן: יחידים, זוגות נשואים או ידועים בציבור, עם או בלי ילדים; משפחות חד הוריות (מועמד מורה עם ילד); יחידים ללא ילדים למגורים בשותפות (הניגשים יחדיו או הניגשים כיחידים למגורים בשותפות עם מועמד נוסף מתוך הרשימה).

על תנאי זכאות 1, 2, 4, 5, 6 ו-7 להתקיים אצל הנרשמים להגרלה במועד הקובע (31.05.2020), ואילו על תנאי זכאות 3 (הסכם להוראה בבית ספר בתל אביב-יפו) להתקיים לא יאוחר מ-10 ימים ממועד בקשת העירייה את ההסכם לצורך בחינת העמידה בתנאי הזכאות.

 

1.תנאי ראשון – תעודת הוראה

המורה הינו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעל תעודת הוראה או נמצא במהלך לימודים פעיל לקבלת תעודת הוראה.

 

2.תנאי שני – ניסיון בהוראה

למורה ניסיון של שנה לפחות בהוראה בבית ספר (יסודי/חטיבה/תיכון) בהיקף משרה של 60% לפחות, בחמש השנים שקדמו למועד הקובע.

 

3.תנאי שלישי – הסכם להוראה בבית ספר בתל אביב-יפו

למורה הסכם עבודה להוראה באחד מבתי הספר בתל אביב-יפו לשנת הלימודים הבאה, בהיקף משרה של 80% לפחות.

מובהר כי מורה אשר יתגורר בפרויקט לדיור למורים, אך יפסיק/תופסק עבודתו כמורה בבית הספר בתל אביב-יפו יידרש לפנות את דירת המגורים בתוך 60 ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה, ולא יאוחר מסוף חודש יולי של אותה השנה.

 

4.תנאי רביעי – מיצוי כושר ההשתכרות

בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד המורה (בהוראה או בכל עבודה אחרת) לפחות עשרים וארבעה (24) חודשים ב-60% משרה לפחות, ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה ב-60% משרה באופן רציף.

"משרה מלאה" –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד (משרה מלאה בהוראה הינה 32 שעות שבועיות).

* בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.

* מועמד סטודנט – הדרישה לעבודה של שנים- עשר (12) חודשי עבודה ב-60% משרה באופן רציף לא תחול על מורה שלמד במוסד אקדמי מוכר בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הקובע.

 

5.תנאי חמישי – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או אינם בעלים של חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן".

 

6.תנאי שישי – הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו)  ובתוספת 10 אחוזים.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).

בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון קצבת ילדים, נכות כללית וכו') קצבה ממשרד הביטחון, והכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין וכו').

 

7.תנאי שביעי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים). 

 

הערות:

לעניין מגוון הדירות המוצע והקצאתן לסוגי משקי הבית השונים ראו התייחסות במפרט הדירות בפרק ב' – הפרויקט.

מובהר כי לעירייה הזכות לשנות את סוגי משקי הבית אליהם מיועדות הדירות.

יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שמפורטים לעיל ולהלן בחוברת ההרשמה או לקבל מסמכים חלופיים אחרים המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.

לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.

 

נְגִישׁוּת
ביטול
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio