מי זכאי?

מועמד/ת זכאי/ת לדיור בר השגה בכפוף לכך שהוא/היא עומד/ת בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן (אנא סמנו את כל אחד מהקריטריונים על מנת לעבור לשלב הבא):

 

1. תנאי ראשון – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית, הינם חסרי דירה, או ללא בעלות על חלק מדירה. הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. (המידע המלא מופיע בחוברת המידע בנספח 1)

לתשומת לב המועמדים!

אינכם נדרשים להוציא את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן בטרם ההרשמה, אלא רק להמציא את המסמכים הנדרשים המופיעים בתנאי תעודת הזכאות ולוודא שהם נמצאים בהישג יד. רק אם מספרכם יועלה במועד ההגרלה, תתבקשו להנפיק את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן ולמסור אותה פיזית לידי עזרה ובצרון במשרדי החברה ובשעות קבלת הקהל. יש למסור את התעודה לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הודעת הזכיה.

מועמדים חד הוריים ו/או אחרים אשר ידוע להם כי עליהם לגשת לועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון כחלק מתהליך הנפקת תעודת הזכאות, מתבקשים להגיש את הטפסים הדרושים לדיון בהקדם ובאופן נפרד ועצמאי לחברת עמידר/ מרכז אלונים מקבוצת מגער/ חברת מילגם, בטרם עריכת ההגרלה.

 

2. תנאי שני – המועמד הינו אזרח ישראל ותושב תל אביב-יפו

 • משק הבית – אחד הבגירים, לפחות, במשק הבית, היה ועודנו אזרח ישראל ותושב העיר תל אביב – יפו, ברציפות במשך (5) השנים, שקדמו למועד הקובע (30.9.17 – 30.9.12) .

 

3. תנאי שלישי – הכנסות

 • משק הבית – סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית, בכל אחת משלוש (3) השנים הקלנדריות האחרונות לפני המועד הקובע (קרי, 30.9.2017 – 30.9.2014 ) לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של העשירון השביעי העליון שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 21,649 ₪ ברוטו, נכון ליום פרסום חוברת זו.
 • בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת, הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).
 • לא תובאנה בחשבון בחישוב הכנסות משק הבית, גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון קצבת ילדים, נכות כללית וכו'), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצוי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו').

 

4. תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

 • סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית, במועד הקובע (30.9.2017) לא יעלה על סך של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).
 • בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן שאינם דירת מגורים, כלי רכב, נכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת ההרשמה.

 

5. תנאי חמישי – מיצוי כושר ההשתכרות

"מיצוי כושר ההשתכרות" –מיצוי כושר השתכרות הינו:

 • בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (30.9.2014-30.9.2017) עבד אחד הבגירים, לפחות, במשק הבית, עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) במשרה מלאה, ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה במשרה מלאה ובאופן רציף.
 • בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר .
 • עובד במשרה מלאה ייחשב כמי שעובד 165 שעות או יותר בחודש.
 • זוגות נשואים/ידועים בציבור – על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.
 • משפחה חד הוריתהורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות (התשנ"ב) 1992, העובד במשרה חלקית ייחשב כממצה את כושר ההשתכרות. היקף משרה חלקית לעניין סעיף זה לא יפחת מחמישים אחוז ( 50% ) מהיקף משרה מלאה.
 • היקף משרה ייקבע על פי אישור המעסיק. אם היקף המשרה אינו מצוין בהיקף שעות אלא באחוזים, אזי ימדד כושר ההשתכרות על פי מפתח של 186 שעות חודשיות.
 • מועמד סטודנט– לא תיבחן הרציפות, אלא עבודה של 24 חודשים בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (30.9.2014-30.9.2017 ) .

 

6. תנאי שישי – אי קבלת קצבאות

מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה!

המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע (30.9.2014-30.9.2017 ).

 

7. תנאי שביעי – הגבלת גיל

 • משק בית- גילו של אחד הבגירים, לפחות, במשק הבית, במועד הקובע, יהא פחות מגיל ארבעים וחמש (45) שנים.

 

8. תנאי שמיני – משק בית ובו ילד אחד לפחות מתחת לגיל 12

שימו לב- תנאי זה רלוונטי רק למסלולי הפרויקטים: ירוק – מידטאון, צהוב – גני שפירא, והמסלול האדום בלבד בפרויקט יסוד המעלה .

 • במשק הבית, ילד אחד לפחות, שגילו, במועד הקובע, פחות משתיים עשרה (12), הרשום כילדו של אחד הבגירים במשק הבית בתעודת הזהות. בנוסף, נדרש כי הילד ימצא בחזקתו הקבועה של לפחות אחד הבגירים במשק הבית ומתגורר בדרך קבע במשק הבית.
 • לצורך עמידה בתנאי זה אשה הנמצאת בחודשי הריון תוכל לענות על הגדרת משק בית ובו ילד אחד לפחות מתחת לגיל 12 וזאת על סמך הצגת אישורים רפואיים נדרשים על ההריון.

 

לעיריית תל אביב-יפו  הזכות לערוך שינויים בקריטריונים, כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.

שימו לב!

אם אינכם עומדים בכל הקריטריונים באופן מלא, אתם רשאים להגיש בקשת מועמדות . היה ותעלו כמספר זוכה בהגרלה, בקשתכם תידון בועדת חריגים.

הפרויקטים בהגרלת 2017

פרויקט מידטאון

מגדל מגורים יוקרתי בלב תל-אביב-יפו המשלב מסעדות, חנויות, משרדים וחיי רחוב תוססים. מרחק הליכה ממוזיאון תל אביב והתאטרון הקאמרי, המתחם מציע מגוון מתקנים יוקרתיים לרווחת הדיירים.

פרויקט יסוד המעלה

באזור המתפתח ביותר בתל-אביב-יפו, עם חניון רובוטי מלא וקומת מסחר יוקרתית, קם לו בניין בעיצוב חדשני המציע דירות מפנקות של 2-3 חדרים ועד דירות גן ופנטהאוזים מפוארים.

פרויקט גני שפירא

הפנינה הירוקה בדרום העיר כוללת גינה, מרחבים משותפים ודירות מעוצבות, ומציעה לתושבי העיר איכות חיים מתקדמת לצד שלווה, במרחק נגיעה ממרכז העיר.
נְגִישׁוּת
ביטול
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio