ההגרלה

תהליך ההרשמה

 

מי זכאי להגיש בקשת הרשמה?

1. רשאים להגיש בקשת הרשמה רק מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת זו (עמידה בתנאי הזכאות 1-6 לפרק א').

2. מועמדים שבדקו את הפרויקט, לרבות את חוזה השכירות ונספחיו, תיאור הדירות השונות, כתובת וסביבת הדירות, ועלות שכ"ד ומצאו כי הנ"ל מתאימים לצרכיהם וליכולותיהם הכלכליות.

3. מועמדים שהגישו את בקשת ההרשמה עד המועד האחרון, היינו עד תאריך 12.8.2019 ולא יאוחר משעה 15:00.

 

הליך ההרשמה לפרויקט:

4. על מועמדים המבקשים להירשם לפרויקט, למלא את בקשת ההרשמה המקוונת באתר ההרשמה  tlv4less.co.il, וזאת לאחר שווידאו שהם עומדים בכל תנאי הזכאות ועיינו ברשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.

5. במסגרת ההרשמה תתבקשו לאשר ולהתחייב באופן דיגיטלי כי הנכם עומדים בכל הקריטריונים ולצרף צילום של תעודת הזהות (להלן: "ההצהרה המקוונת"). הזמן העומד לרשות המועמדים להגשת הבקשה דרך האתר הוא החל מתאריך 1.7.2019  ועד ולא יאוחר מתאריך 12.8.2019 בשעה 15:00. בקשת הרשמה מקוונת אשר תיקלט אחרי המועד לא תשתתף בהגרלה.

שימו לב – בשלב זה הנכם מתבקשים אך ורק למלא הצהרה מקוונת ולצרף צילום של תעודת הזהות ואין צורך להמציא את כל המסמכים הנלווים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.

6.בסיום מילוי ההצהרה המקוונת ודאו שקיבלתם מספר הרשמה שעמו תוגרל בקשת ההרשמה במסגרת ההגרלה. המספר יופיע על המסך עם סיום ההרשמה (להלן: "מספר הבקשה") ועל המועמד לשמור את המספר ולבדוק אותו באתר ההרשמה לאחר ההגרלה. כל הרשמה לפרויקט מסוים מלווה בקבלת מספר ייחודי, אם מועמד נרשם לשני פרויקטים שונים- על המועמד לשמור את שני המספרים השונים שקיבל. תשומת ליבכם כי אם לא קיבלתם מספר בקשה, כי אז לא השלמתם את תהליך ההרשמה והמשמעות הינה כי לא הגשתם בקשה ואינכם רשומים להגרלה. עליכם להתחיל בתהליך מחדש ולהשלימו עד לקבלת מספר בקשה. קבלת מספר הבקשה הינו תנאי סף להשתתפות בהגרלה. ללא מספר בקשה לא ניתן להשתתף בהגרלה. באחריות המועמד לוודא קבלת מספר בקשה ושמירתו. מספרי הבקשה של המועמדים הם אלה שישתתפו בהגרלה.

מועמד שלא יהא ברשותו מספר בקשה לאימות ההרשמה לא יוכל להשתתף בהגרלה ו/או לטעון להשתתפות בהגרלה לאחר קיומה.

7. מועמדים שמספריהם עלו בהגרלה כמספרים המועמדים לזכייה ומועמדים שמספריהם נמצאים בראש רשימת ההמתנה אשר יקבלו פנייה מנציג עזרה ובצרון, יגישו תוך עשרה (10) ימי עסקים לכל המאוחר את כל מסמכי הבקשה כמפורט להלן ובאתר ההרשמה לידי חברת עזרה ובצרון, רחוב המסגר 9 קומה 4, תל אביב-יפו, בתיאום מראש בטלפון 3896* שלוחה מספר 3. כמו כן ניתן לסרוק את המסמכים לקובץ אחד ולהגיש אותם באמצעות הדוא"ל לכתובת: Tlv4less@e-b.co.il.

מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים בזמן הנדרש – בקשתם תיפסל וזכאותם תועבר למספר הבקשה הבא בתור כפי שעלה בהגרלה.

8. על המועמדים לשמור את מסמכי ההגשה המקוריים עד סוף ההליך. מובהר למועמדים שהעירייה תהא רשאית לדרוש מהמועמדים לזכייה להמציא את מסמכי המקור ולהביאם לידי משרדי עזרה ובצרון בתוך 10 ימי עסקים ממועד הדרישה. מועמד שלא ימציא את מסמכי המקור, בתוך עשרה (10) ימי עסקים כאמור בהתאם לדרישה, תהא העיריה רשאית לפסול את בקשתו.

 

הבהרות –

  • מובהר כי המועמדים יכולים להירשם לשני המסלולים בהגרלה (מסלול 1: צפי איכלוס בחודש ספטמבר/אוקטובר 2019 ולמסלול 2: צפי איכלוס בחודש ינואר/פברואר 2020). היה והמועמד יעלה בהגרלה כמספר זוכה ביותר ממסלול אחד,  תועמד לזכותו האפשרות לממש את זכייתו באחד מהמסלולים בלבד, ויהיה עליו להודיע בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על זכייתו, את המסלול בו הוא בוחר על מנת לממש את זכייתו.
  • מועמד שהגיש בקשה בפרויקט דיור בר השגה זה או אחר מטעם עיריית תל אביב-יפו ועזרה ובצרון, עלה בהגרלה ואכלס את אחת הדירות בפרויקט דיור בר השגה, גם אם לא סיים תקופת שכירות מלאה, למעשה מימש את זכאותו לדיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו ולכן לא יוכל לגשת פעם נוספת לאף פרויקט של דיור בר השגה המקודם על ידי עזרה ובצרון ו/או על ידי עיריית תל אביב-יפו, לרבות פרויקט זה.

 

 

תקנון ההגרלה

כללי

הפרויקט: העירייה פרסמה ביום ב' 1.7.19 פנייה פומבית לציבור, ובמסגרתה הזמינה את המועמדים העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בחוברת ההרשמה ובאתר ההרשמה להגיש מועמדותם להשתתפות בפרויקט דיור בר השגה, 50 דירות בפרויקט החשמונאים (גינדי TLV), המפורט להלן לשכירת יחידת דיור (להלן: "הפרויקט").

  1. מועד ההגרלה יפורסם באתר www.tlv4less.co.il. עזרה ובצרון תהיה רשאית לדחות תאריך מועד ההגרלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. תנאי הזכאות להשתתפות וקבלת דיור בר השגה במסגרת הפרויקט, כל ההליכים הנוגעים לפרויקט וכן המסמכים אשר יידרשו מהזוכים בהגרלה, מפורטים באתר האינטרנט: tlv4less.co.il (להלן: "אתר ההרשמה" או "האתר") ובחוברת הרישום והמידע (להלן: "חוברת ההרשמה" או "החוברת") הניתנת להורדה באתר זה.
  3. הגשת בקשת ההרשמה המקוונת באתר תהיה החל מיום ב' 1.7.19 ועד ליום ב' 12.8.19 7.4.19 בשעה 15:00 (להלן: "המועד האחרון").
  4. כל פרטי ההרשמה, ההגרלה והפרויקט מפורטים בחוברת הרישום והמידע ובאתר ההרשמה. תקנון זה אינו מחליף את חוברת הרישום והמידע ועל כל מועמד לקרוא היטב את כל החוברת ולבצע את האמור בה במלואו. בחוברת הסבר מפורט לגבי אופן הגשת הבקשה המקוונת.

 

בדיקת זכאות המועמדים

המועמדים אשר מספריהם הסידוריים עלו ברשימת המועמדים לזכייה (בהתאם למספר הדירות המוצע בהגרלה) וכן חלק מהמועמדים בעלי המספרים הסידוריים העוקבים לאחר המספרים הסידוריים הזוכים (להלן: "רשימת ההמתנה"), יתבקשו להמציא את המסמכים הנדרשים לבדיקת זכאותם. המסמכים יימסרו לידי עזרה ובצרון בתוך 10 ימי עסקים מיום שקיבלו הודעה על כך. המצאת כל המסמכים הנדרשים הינה תנאי למימוש הזכייה.

1. הגשת כל מסמכי הבקשה המלאים (כמפורט בכל אחד מהטפסים), כשהם כוללים חתימות ואימות עו"ד כנדרש בהם, הינה באחריות המועמד והינה תנאי לבדיקת הזכאות בהמשך.

2. במקביל, על המועמדים אליהם נעשתה פנייה למסירת מסמכי ההרשמה ו/או הזכאות לפנות לחברת עמידר/ מרכז אלונים מקבוצת מגער/ חברת מילגם, לטובת הנפקת תעודת זכאות / אישור מחיר למשתכן.

3. בדיקת מסמכי הבקשה ובחינת זכאותם של המועמדים יבוצעו רק לגבי מועמדים שברשימת המועמדים לזכייה שמספרם עלה בהגרלה, ומספר מועמדים ברשימת ההמתנה, בהתאם לשיקול דעת העירייה. מובהר כי בחינת הזכאות תתבצע לאחר ההגרלה.

4. מועמדים אשר מספריהם הופיעו כמועמדים לזכייה וכן אותם מועמדים מרשימת המתנה אשר התבקשו להמציא את המסמכים כאמור, אשר לא יגישו את מסמכי הבקשה במועד שנקבע – תהא העיריה/עזרה ובצרון רשאית לפסול את בקשתם לפי שיקול דעתה הבלעדי, והם לא יוכלו לממש את זכייתם בפרויקט.

5. הבקשות של המועמדים ברשימת המועמדים לזכייה וחלק מהבקשות של המועמדים ברשימת ההמתנה (להלן: "הבקשות הנבדקות") יועברו לבדיקה של משרד רואה חשבון חיצוני שייבחר על ידי עזרה ובצרון (להלן: "הגורם הבודק") לצורך בדיקת הזכאות. הגורם הבודק יבדוק את כל המידע שמסרו המועמדים במסגרת הבקשה ויבחן אם המועמד עומד בתנאי הזכאות.

6. עם השלמת הליך הבדיקה וקביעת זכאותו של המועמד ע"י העיריה ו/או חברת עזרה וביצרון תישלח הודעה בכתב למועמדים המפרטת את ההחלטה.

7. ההחלטות על הזוכים בהגרלה ו/או על דחיית בקשות תתקבלנה על סמך בקשות ההרשמה, הבהרות בכתב ו/או מסמכים שהוגשו לאחר מכן על ידי המועמדים בהתאם לדרישות עזרה ובצרון או העירייה, ועל סמך צירוף תעודת הזכאות/אישור השתתפות מחיר למשתכן.

הבקשות הנבדקות, אשר יימצא כי הן עומדות בכל תנאי הזכאות יכונו להלן" הבקשות התקינות".

8.מתוך הבקשות התקינות, תוקנה זכות בחירת וקבלת יחידת דיור בשכירות, רק למועמדים הזוכים, קרי, אלה שמספרם הסידורי הוא הנמוך ביותר (להלן "הזוכים"), ולפי סדר רץ. כלומר, המועמד בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר את יחידת הדיור ראשון וכך הלאה.

9. שאר המועמדים יישמרו ברשימת ההמתנה לפי הסדר הכרונולוגי שמספרם עלה בהגרלה וככל שתתפנה יחידת דיור לאכלוס, תיעשה פנייה אליהם לפי מיקומם ברשימת ההמתנה. יודגש כי גם זכייתם של מועמדים אלו מותנית בעמידה בתנאי הזכאות.

10. מועמד שהגיש בקשה בפרויקט דיור בר השגה זה או אחר מטעם עיריית תל אביב-יפו ועזרה ובצרון, עלה בהגרלה ואכלס את אחת הדירות בפרויקט דיור בר השגה, גם אם לא סיים תקופה מלאה, למעשה מימש את זכאותו לדיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו ולכן לא יוכל לגשת פעם נוספת לאף פרויקט של דיור בר השגה המקודם על ידי עזרה ובצרון ו/או על ידי עיריית תל אביב-יפו, לרבות פרויקט זה.

 

הבהרה

מובהר ומודגש כי מועמד שעלה בהגרלה ונכנס לרשימת המועמדים לזכייה, כהגדרתה להלן, (או שנכנס לרשימה זאת מרשימת ההמתנה במקום מועמד אחר) אינו זוכה ואינו זכאי להתקשר בחוזה שכירות עם היזם או עם עזרה ובצרון, לפי העניין. מועמד ייחשב כזוכה רק אם בנוסף לכך הוא מקיים את כל התנאים הבאים: 1) המועמד נמצא עומד בכל תנאי הזכאות לאחר בדיקת מסמכי הבקשה ע"י עזרה ובצרון ו- (2) המועמד הוכרז כ"זוכה" ע"י עזרה ובצרון/העירייה (לעיל להלן: "הזוכה").

נְגִישׁוּת
ביטול
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio