ההגרלה

תהליך ההרשמה

מי זכאי להגיש בקשת הרשמה?

 1. רשאים להגיש בקשת הרשמה רק מועמדים העומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת המידע ביחס לפרויקטים השונים (עמידה בתנאי הזכאות 1-6 או 1-7 לפרק א').
 2. מועמדים שבדקו את הפרויקט, לרבות את חוזה השכירות ונספחיו, תיאור הדירות השונות, כתובת וסביבת הדירות, ועלות שכ"ד ומצאו כי הנ"ל מתאימים לצרכיהם וליכולותיהם הכלכליות.
 3. מועמדים שהגישו את בקשת ההרשמה עד המועד האחרון, יום  א' 7.4.19 ולא יאוחר משעה 15:00.

 

תמצית הליך ההרשמה לפרויקט בעבור המועמדים, לפי השלבים הבאים

 1. כנסו לאתר ההרשמה  tlv4less.co.il וודאו שאתם עומדים בתנאי הזכאות הנדרשים לגבי הפרויקט.
 2. עיינו ברשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה, המפורטים בחוברת המידע.
 3. מלאו את בקשת ההרשמה המקוונת במסגרתה תתבקשו לאשר ולהתחייב באופן דיגיטלי כי הנכם עומדים בכל הקריטריונים ולצרף צילום של תעודת הזהות (להלן: "ההצהרה המקוונת"). הזמן העומד לרשות המועמדים להגשת הבקשה דרך האתר הוא החל מיום א' 17.2.19 בשעה 15:00 ועד ולא יאוחר מיום א' 7.4.19 בשעה 15:00. בקשת הרשמה מקוונת אשר תיקלט אחרי המועד לא תשתתף בהגרלה.
 4. שימו לב – בשלב זה הנכם מתבקשים אך ורק למלא הצהרה מקוונת ולצרף צילום של תעודת הזהות ואין צורך להמציא את כל המסמכים הנלווים הנדרשים להשלמת הליך הבדיקה.
 5. בסיום מילוי ההצהרה המקוונת ודאו שקיבלתם מספר הרשמה שעמו תוגרל בקשת ההרשמה במסגרת ההגרלה. המספר יופיע על המסך עם סיום ההרשמה (להלן: "מספר הבקשה") ועל המועמד לשמור את המספר ולבדוק אותו באתר ההרשמה לאחר ההגרלה. כל הרשמה לפרויקט מסוים מלווה בקבלת מספר ייחודי, אם מועמד נרשם לשני פרויקטים שונים- על המועמד לשמור את שני המספרים השונים שקיבל. תשומת ליבכם כי אם לא קיבלתם מספר בקשה, כי אז לא השלמתם את תהליך ההרשמה והמשמעות הינה כי לא הגשתם בקשה ואינכם רשומים להגרלה. עליכם להתחיל בתהליך מחדש ולהשלימו עד לקבלת מספר בקשה. קבלת מספר הבקשה הינו תנאי סף להשתתפות בהגרלה. ללא מספר בקשה לא ניתן להשתתף בהגרלה. מועמד שלא יהא ברשותו מספר בקשה לאימות ההרשמה לא יוכל להשתתף בהגרלה ו/או לטעון להשתתפות בהגרלה לאחר קיומה.
 6. בהגרלה הנוכחית תשתתפנה שמונים וארבע (84) דירות. חמישים ושלוש (53) דירות בפרויקט גני שפירא, עשר (10) דירות בפרויקט WE, שבעה עשר (17) דירות בפרויקט יד- אליהו, דירה אחת (1) ביסוד המעלה ושלוש (3) דירות במידטאון. בדיקת מסמכי הבקשה ובחינת זכאותם של המועמדים יבוצעו רק לגבי מועמדים שברשימת המועמדים לזכייה. כמו כן, לפי שיקול דעתה של חברת עזרה וביצרון, בדיקת הזכאות לפי מסמכי הבקשה תבוצע גם לגבי מועמדים שנמצאים ברשימות המתנה לפרויקטים.
 7. מרגע פרסום רשימת המספרים המועמדים לזכייה באתר ההרשמה, יתבקשו המועמדים לזכייה ו/או המועמדים ברשימת ההמתנה, ע"י נציג של עזרה ובצרון, להמציא מיידית וכמפורט מטה את המסמכים הנדרשים לטובת השלמת הליך הבדיקה. מועמדים אשר לא ימציאו את המסמכים הנדרשים כאמור מטה – בקשתם תיפסל וזכאותם תועבר למספר הבקשה הבא בתור כפי שעלה בהגרלה.
 8. מועמדים שמספריהם עלו בהגרלה כמספרים המועמדים לזכייה ומועמדים שמספריהם נמצאים בראש רשימת ההמתנה אשר יקבלו פנייה מנציג עזרה ובצרון, יגישו תוך עשרה (10) ימי עסקים לכל המאוחר את כל מסמכי הבקשה כמפורט להלן ובאתר ההרשמה לידי חברת עזרה ובצרון, רחוב המסגר 9 קומה 4, תל אביב-יפו, בתיאום מראש בטלפון 3896* שלוחה מספר 3. כמו כן ניתן לסרוק את המסמכים לקובץ אחד ולהגיש אותם באמצעות הדוא"ל לכתובת: Tlv4less@e-b.co.il.

 

הבהרות

 • מועמדים אשר מספריהם הופיעו כמועמדים לזכייה וכן אותם מועמדים מרשימת המתנה אשר התבקשו להמציא את המסמכים כאמור, אשר לא יגישו את מסמכי הבקשה במועד שנקבע – תהא העיריה/עזרה ובצרון רשאית לפסול את בקשתם לפי שיקול דעתה הבלעדי, והם לא יוכלו לממש את זכייתם בפרויקט.
 • מובהר כי המועמדים יכולים להירשם ליותר מפרויקט אחד בהגרלה (קרי, לדוגמא ניתן להגיש בקשה גם לפרויקט WE וגם לדירה בגני שפירא) ולהשתתף בהגרלה בכל מסלול בנפרד. היה והמועמד יעלה בהגרלה כמספר זוכה ביותר מפרויקט אחד, תועמד לזכותו האפשרות לממש את זכייתו באחד מהפרויקטים בלבד, ויהיה עליו להודיע בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על זכייתו, את שם הפרויקט שבו הוא בוחר על מנת לממש את זכייתו.

 

תקנון ההגרלה

כללי

הפרויקט: העירייה פרסמה ביום א' 17.2.19 פנייה פומבית לציבור, ובמסגרתה הזמינה את המועמדים העומדים בתנאי הזכאות המפורטים בחוברת ההרשמה ובאתר ההרשמה להגיש מועמדותם להשתתפות בפרויקט דיור בר השגה (חמישים ושלוש דירות בפרויקט גני שפירא, עשר דירות בפרויקט WE, שבעה עשר דירות בפרויקט יד- אליהו, דירה אחת ביסוד המעלה ושלוש דירות במידטאון) המפורט להלן לשכירת יחידת דיור (להלן: "הפרויקט").

 1. ההגרלה תתקיים ביום 14.4.19. עזרה ובצרון תהיה רשאית לדחות תאריך זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. תנאי הזכאות להשתתפות וקבלת דיור בר השגה במסגרת הפרויקט, כל ההליכים הנוגעים לפרויקט וכן המסמכים אשר יידרשו מהזוכים בהגרלה, מפורטים באתר האינטרנט: tlv4less.co.il (להלן: "אתר ההרשמה" או "האתר") ובחוברת הרישום והמידע (להלן: "חוברת ההרשמה" או "החוברת") הניתנת להורדה באתר זה.
 3. הגשת בקשת ההרשמה המקוונת באתר תהיה החל מיום א' 17.2.19 בשעה 15:00 ועד ליום א' 7.4.19 בשעה 15:00 (להלן: "המועד האחרון").
 4. כל פרטי ההרשמה, ההגרלה והפרויקט מפורטים בחוברת הרישום והמידע ובאתר ההרשמה. תקנון זה אינו מחליף את חוברת הרישום והמידע ועל כל מועמד לקרוא היטב את כל החוברת ולבצע את האמור בה במלואו. בחוברת הסבר מפורט לגבי אופן הגשת הבקשה המקוונת.

 

בדיקת זכאות המועמדים בעלי המספרים הסידוריים הזוכים

 1. המועמדים אשר מספריהם הסידוריים עלו בין חמישים ושלושה (53) המספרים הראשונים בפרויקט גני שפירא, עשר (10) המספרים הראשונים בפרויקט WE, שבעה עשר (17) המספרים הראשונים בפרויקט יד אליהו, המספר הראשון (1) ביסוד המעלה ושלושת (3) המספרים הראשונים במידטאון וכן חלק מהמועמדים בעלי המספרים הסידוריים העוקבים לאחר המספרים הסידוריים הזוכים (להלן: "רשימת ההמתנה"), יתבקשו להמציא את המסמכים הנדרשים לבדיקת זכאותם (להלן: "הבקשות הנבדקות"). הבקשות הנבדקות יימסרו לידי עזרה ובצרון בתוך 10 ימי עסקים מיום שקיבלו הודעה על כך. המצאת הבקשות הנבדקות הינה תנאי למימוש הזכייה. מועמד שלא ימציא את הבקשות הנבדקות בתוך התקופה כאמור לא יהא זכאי להשתתף בפרויקט והשתתפותו תיפסל.
 2. במקביל, על המועמדים אליהם נעשתה פנייה למסירת מסמכי ההרשמה ו/או הזכאות לפנות לחברת עמידר/ מרכז אלונים מקבוצת מגער/ חברת מילגם, לטובת הנפקת תעודת זכאות / אישור מחיר למשתכן.
 3. הבקשות של המועמדים ברשימת המועמדים לזכייה וחלק מהבקשות של המועמדים ברשימת ההמתנה (להלן: "הבקשות הנבדקות") יועברו לבדיקה של משרד רואה חשבון חיצוני שייבחר על ידי עזרה ובצרון (להלן: "הגורם הבודק") לצורך בדיקת הזכאות. הגורם הבודק יבדוק את כל המידע שמסרו המועמדים במסגרת הבקשה ויבחן אם המועמד עומד בתנאי הזכאות.

עם השלמת הליך הבדיקה וקביעת זכאותו של המועמד ע"י העיריה ו/או חברת עזרה וביצרון תישלח הודעה בכתב למועמדים המפרטת את ההחלטה.

ההחלטות על הזוכים בהגרלה ו/או על דחיית בקשות תתקבלנה על סמך בקשות ההרשמה, הבהרות בכתב ו/או מסמכים שהוגשו לאחר מכן על ידי המועמדים בהתאם לדרישות עזרה ובצרון או העירייה, ועל סמך צירוף תעודת הזכאות/אישור השתתפות מחיר למשתכן.

הבקשות הנבדקות, אשר יימצא כי הן עומדות בכל תנאי הזכאות יכונו להלן" הבקשות התקינות".

 1. מתוך הבקשות התקינות, תוקנה זכות בחירת וקבלת יחידת דיור בשכירות, רק למועמדים הזוכים, קרי, אלה שמספרם הסידורי הוא הנמוך ביותר (להלן "הזוכים"), ולפי סדר רץ. כלומר, המועמד בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר את יחידת הדיור ראשון וכך הלאה.
 2. שאר המועמדים יישמרו ברשימת ההמתנה לפי הסדר הכרונולוגי שמספרם עלה בהגרלה וככל שתתפנה יחידת דיור לאכלוס, תיעשה פנייה אליהם לפי מיקומם ברשימת ההמתנה. יודגש כי גם זכייתם של מועמדים אלו מותנית בעמידה בתנאי הזכאות.

 

מועמד שהגיש בקשה בפרויקט דיור בר השגה זה או אחר מטעם עיריית תל אביב-יפו ועזרה ובצרון, עלה בהגרלה ואכלס את אחת הדירות בפרויקט דיור בר השגה, גם אם לא סיים תקופה מלאה, למעשה מימש את זכאותו לדיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו ולכן לא יוכל לגשת פעם נוספת לאף פרויקט של דיור בר השגה המקודם על ידי עזרה ובצרון ו/או על ידי עיריית תל אביב-יפו, לרבות פרויקט זה.

נְגִישׁוּת
ביטול
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio