איך זה עובד?

בתאריך 8.1.2018 יום ב', תתקיים הגרלה פומבית על יחידות הדיור המפורטות בפרויקטים שהוצגו באתר.

ההגרלה תבוקר ותפוקח על-ידי ועדת שיפוט ציבורית אשר תכלול נציגי ציבור, נציגי חברת עזרה ובצרון ונציגי עיריית תל-אביב-יפו.

 

עם סיום תהליך ההגרלה יפורסמו כאן, באתר של חברת עזרה ובצרון ובאתר של עיריית תל-אביב-יפו רשימת המועמדים הזוכים ורשימת המועמדים שהועלו לרשימת ההמתנה. המועמדים אשר לא זכו בהגרלה לא יקבלו על כך הודעה, לכן מומלץ לעקוב אחר הפרסומים במדיה. אם אינכם מופיעים ברשימת הזוכים, לא זכיתם בהגרלה הזו, אך תוכלו להשתתף בהגרלה הבאה!

 

שימו לב כי המועמדים שיופיעו ברשימת הזוכים יהיו זכאים לממש את זכייתם רק לאחר שיגישו את מסמכי המקור הנדרשים, ובלבד שיימצא כי עמדו בכל תנאי הזכאות על ידי ועדת בדיקה חיצונית.

ניתן יהיה לצפות בהליך ההגרלה בשידור ישיר באמצעות המדיה הדיגיטלית (דף הפייסבוק של עיריית תל-אביב-יפו).

לתנאי הזכאות המלאים, הורידו את חוברת המידע

תקנון ההגרלה המלא:

ההגרלה ,תקיים ביום ב' 8.1.2018.

ההגרלה תהיה פומבית והיא תבוקר ותפוקח על-ידי ועדת שיפוט ציבורית שתכלול נציגי ציבור, נציגי עזרה ובצרון ונציגי העירייה (להלן: "הועדה").

ניתן יהיה לצפות בשידור ישיר בהליך ההגרלה באמצעות המדיה הדיגיטלית – מומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט של עיריית תל-אביב-יפו ובאתר האינטרנט של עזרה ובצרון.

כל המועמדים אשר הגישו את בקשת ההרשמה באתר (וקיבלו מספר בקשה) עד המועד האחרון (31.12.17 יום א') ישתתפו בהגרלה.

במעמד ההגרלה, יוגרלו כל מספרי המועמדים שהגישו בקשתם כנדרש, כל מספר בקשה שעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל ראשון ימוספר "1" ומספר הבקשה שהוגרל שני ימוספר "2" וכך הלאה (להלן: "המספר הסידורי").

 

הודעות על תוצאות ההגרלה

עם סיום הליך ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר ההרשמה בהתאם לפרויקטים שהוגרלו, כדלקמן:

 • מועמדים אשר מספרם הוגרל כמספר זוכה ביחס ליחידות הדיור שהוצעו במסלול הרלוונטי.
 • מועמדים שהועלו ברשימת ההמתנה, החל מהמספר הסידורי הנמוך ביותר לאחר המספרים הזוכים ועד למספר האחרון של המועמדים שהשתתפו בהגרלה וקיבלו מספרי בקשה.
 • המועמדים עם הבקשות הזוכות המוגרלות וחלק מרשימת ההמתנה (המספרים הראשונים המופיעים בראש הרשימה לאחר המספרים הזוכים – כמפורט מטה בהתייחס לרשימת ההמתנה), יתבקשו להמציא את מסמכי ההרשמה המקוריים לידי עזרה ובצרון בתוך 5 ימי עסקים מיום שקיבלו הודעה על כך מטעם עזרה ובצרון. המצאת המסמכים הינה תנאי למימוש זכייתם. מועמד שלא ימציא את המסמכים המקוריים ובתוך 5 ימי עסקים תבוטל זכייתו.

ג.    לאחר ההגרלה יחל תהליך בדיקת הזכאות כמפורט להלן.

ד.    למועמדים אשר בקשתם לא זכתה בהגרלה  לא תישלחנה הודעות – יש לעקוב  אחר הפרסומים אודות תוצאות ההגרלה באתר ההרשמה הדיגיטלי.

בכל מקרה תוצאות ההגרלה תפורסמנה באתר האינטרנט של עירית תל-אביב-יפו  ובאתר של עזרה ובצרון.

שימו לב! מספרים שהוגרלו בהגרלה לא בהכרח יהיו מספרים זוכים. רק מועמדים שזכו בהגרלה ובבדיקת הגורם הבודק נימצא שעמדו בכל תנאי הזכאות, כולל הגשת כל המסמכים כנדרש יהיו זכאים לממש את הזכייה ביחידות הדיור.

 

בדיקת תקינות המספרים הזוכים

עם ההגרלה תיווצרנה שלוש רשימות לכל מסלול:

 1. הזוכים בהגרלה – רשימת המספרים שעלו בהגרלה ויהיו זכאים לאכלס את יחידות הדיור בכפוף לבדיקת זכאותם.
 2. רשימת המתנה – בכל מסלול תיווצר רשימה המונה פי 3 (שלושה) מועמדים ממספר יחידות הדיור לאיכלוס, אשר אמורה לשמש כעתודה למספרים הזוכים שמסיבה כזו או אחרת, זכייתם לא תמומש.
 3. יתר המועמדים – רשימת כל שאר המועמדים שניגשו להגרלה במסלול מסויים.

לאחר מועד ההגרלה תועברנה רשימת הזוכים ורשימת ההמתנה (להלן:"הבקשות הנבדקות") למשרד רואה חשבון שייבחר על ידי עזרה ובצרון (להלן: "הגורם הבודק") לצורך בדיקת הזכאות. הגורם הבודק יבדוק את כל המידע שמסר המועמד במסגרת בקשת ההרשמה.

עד ולא יאוחר משלושים (30) – ימים לאחר המועד בו הועברו הבקשות הנבדקות לגורם הבודק, יגיש הגורם הבודק את המלצותיו, לועדה בראשות מנכ"ל עזרה ובצרון או מי מטעמו, אשר תכלול, בין היתר, יועץ משפטי ורואה חשבון (להלן: "ועדת הבדיקה").

במקביל, על המועמדים נשוא הבקשות הנבדקות לפנות לחברת עמידר/ מרכז אלונים מקבוצת מגער/ חברת מילגם לטובת הנפקת תעודת זכאות / אישור מחיר למשתכן.

החלטות ועדת הבדיקה תתקבלנה על סמך המלצות הגורם הבודק, בקשות ההרשמה, ועל פי הבהרות בכתב ו/או מסמכים שהוגשו לאחר מכן על ידי המועמדים בהתאם לדרישת ועדת הבדיקה ועל סמך צירוף תעודת הזכאות/ אישור השתתפות מחיר למשתכן.

ועדת הבדיקה תנהל פרוטוקול של דיוניה, בו יפורטו הנימוקים על בסיסם התקבלו החלטותיה.

הבקשות הנבדקות, אשר ועדת הבדיקה קבעה כי הן עומדות בכל תנאי הזכאות יכונו להלן "הבקשות התקינות".

מתוך הבקשות התקינות, תוקנה זכות בחירת יחידת דיור, רק למועמדים הזוכים ,קרי, אלה שהגישו את הבקשות התקינות שמספרן הסידורי הוא הנמוך ביותר (להלן: "הזוכים") ולפי סדר רץ. כלומר, המועמד בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר את יחידת הדיור ראשון וכך הלאה.

שאר המועמדים יישמרו ברשימת המתנה לפי הסדר הכרונולוגי שמספרם עלה בהגרלה וככל שתתפנה יחידת דיור לאיכלוס, תיעשה פנייה אליהם לפי מיקומם ברשימת ההמתנה. יודגש כי זכייתם מותנית בעמידה בתנאי הזכאות כפי שייבדקו נכון למועד הגשת המסמכים ובכפוף להמצאת מסמכי המקור.

 

הודעה על החלטת ועדת הבדיקה

הודעה על אי עמידה בתנאי הזכאות-  למועמדים נשוא הבקשות הנבדקות קרי, מועמדים מרשימות 1+2 לעיל (הזוכים בהגרלה +רשימת ההמתנה), אשר ועדת הבדיקה קבעה כי בקשתם אינה עומדת בתנאי הזכאות, תישלח הודעה, בדבר החלטת הועדה.

מועמדים אלה, יהיו רשאים להגיש השגה על החלטת ועדת הבדיקה כפי שיפורט להלן.

הודעה לזוכים- לזוכים תישלח הודעה על הזכייה, בה יפורט המשך התהליך לבחירת יחידת הדיור וחתימה על החוזה.

הודעה על כניסה לרשימת המתנה– למועמדים אשר בקשתם נמצאה תקינה אולם אינה אחת מהבקשות הזוכות, תישלח הודעה כי הבקשה נמצאה תקינה וכי הם נכנסים לרשימת ההמתנה (רשימה 2) .  

ההודעות תישלחנה לכתובת דואר אלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה. שליחת ההודעה לכתובת המייל שנמסרה תיחשב כאילו התקבלה ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעירייה ו/או לחברה לעניין זה.

 

השגות על החלטת ועדת הבדיקה

מועמד אשר ועדת הבדיקה קבעה כי הוא אינו עומד בתנאי הזכאות, רשאי להגיש השגה מנומקת על החלטת הועדה תוך שבעה (7) ימים ממועד משלוח החלטת הועדה.

השגות תוגשנה בכתב בלבד לוועדת ההשגות ותהיינה מנומקות.

כתובת למשלוח השגה: [email protected]

החלטת ועדת ההשגות תישלחנה לכתובת דואר אלקטרוני שמסרו המועמדים בבקשת ההרשמה למועמד ותהיה סופית.

 

תשלום פיקדון להבטחת הזכייה בפרויקט יסוד המעלה וגני שפירא בלבד

הזוכים יידרשו לשלם, עד ולא יאוחר מתאריך 31.1.18 יום ד' , לפני מועד בחירת יחידת הדיור, סך של 1,000 (אלף) שקלים חדשים לחשבון בנק שפרטיו:   בנק דיסקונט, סניף הקריה, מס' סניף 034 , מספר חשבון: 120431701 . סכום זה ישמש להבטחת זכייתם ("הפיקדון להבטחת הזכייה") וכן להמציא לידי חברת עזרה ובצרון, עד המועד הנ"ל, אישור על כך.

לאחר חתימת המועמד על חוזה השכירות, יועבר הפיקדון לידי חברת עזרה ובצרון בע"מ/ עיריית תל אביב ויומר מהבטחת הזכייה למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי הזוכה עבור שכירת יחידת דיור בגין חודש השכירות הראשון. מובהר, כי הפיקדון להבטחת הזכייה לא יוחזר אלא במקרה ובו לאחר הסיור לא נשארה למועמד דירה המתאימה לצרכיו וזאת במידה והודיע תוך יומיים ממועד הסיור על אי ההתאמה כאמור.

לתשומת ליבכם , הפיקדון כמו יתר התנאים המסחריים בפרויקט מידטאון, מפורטים בחוזה השכירות של הפרויקט המופיע באתר ההרשמה.

 

בחירת יחידות הדיור בפרויקט יסוד המעלה גני שפירא ומידטאון – הפנייה לחתימת חוזה השכירות

מועד בחירת יחידת דיור יהיה המועד שיפורסם בהודעה שתישלח לזוכה בדבר זכייתו בהגרלה.

זוכה בפרויקט יסוד המעלה שקיבל הודעה על זכייה ואשר המציא לעזרה ובצרון אישור על תשלום הפיקדון להבטחת הזכייה, יהיה זכאי לבחור יחידת דיור, מתוך יחידות הדיור הפנויות שנותרו בפרויקט.

זוכה בפרויקט גני שפירא שקיבל הודעה על זכייה ואשר המציא לעזרה ובצרון אישור על תשלום הפיקדון להבטחת הזכייה, יהיה זכאי לבחור יחידת דיור, מתוך יחידות הדיור הפנויות שנותרו בפרויקט.

זוכה בפרויקט מידטאון שקיבל הודעה על זכייה יהיה זכאי לבחור יחידת דיור, מתוך יחידות הדיור הפנויות שנותרו בפרויקט זה בתיאום ישיר עם יזם הפרויקט.

סדר בחירת יחידת הדיור הינו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכך הלאה). לצורך התרשמות מיחידת הדיור, יתואמו מול הזוכים מועדים לסיור בתיאום עם יזם הפרויקט.

לאחר בחירת יחידת הדיור, יופנה כל זוכה אל חברת עזרה ובצרון או לחברת מידטאון (בהתאם לזכייתו) לצורך חתימה על חוזה השכירות.

הזוכה יידרש לסיים את כל הליכי חתימת חוזה השכירות במועד הנקוב שייקבע.

 

סנקציות ואכיפה

אי עמידה בלוחות זמנים

בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בכל שלב שהוא מהשלבים הקבועים בחוברת ההרשמה, תהיה עזרה ובצרון רשאית, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי, לפסול את בקשת ההרשמה של המועמד ו/או את הזכייה ו/או לשנות את מיקומו בסדר בחירת יחידות הדיור ולהעבירו לסוף רשימת הזוכים, ו/או סעדים אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מסירת מידע מטעה

בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שגוי ו/או מטעה ו/או שאינו נכון על ידי המועמד ו/או מי מטעמו (להלן: "המידע המטעה") בכל שלב של ההליך, תהיה עזרה ובצרון רשאית, עם התגלה דבר מסירת המידע המטעה, לפסול את בקשת ההרשמה של המועמד ו/או את הזכייה ו/או לשלול את זכאותו של מועמד מלהשתתף בפרויקט ו/או בפרויקטים עתידים של דיור בר השגה בעיר תל אביב-יפו לתקופה מסוימת ו/או לצמיתות ו/או להשית על המועמד חיוב כספי ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר כפי שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות בפן הפלילי.

ככל שמסירת המידע המטעה תתגלה בשלב שלאחר חתימת חוזה השכירות ותפיסת החזקה ביחידת הדיור על ידי המועמד, תהיה רשאית חברת עזרה ובצרון ו/או עיריית תל-אביב-יפו לבטל את חוזה השכירות ולסלק את ידו של המועמד מיחידת הדיור, ובנוסף, להטיל על המועמד חיוב  כספי נוסף בסך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור פריים + 6.5%  בגין כל חודש שבו שכר את יחידת הדיור בפועל, וזאת בנוסף לכל הסעדים העומדים לה על פי דין ועל פי הסכם השכירות.

 

חזרה מבקשת הרשמה

זוכה שחזר בו מבקשתו ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי תנאי חוברת ההרשמה ובלוח הזמנים הקבוע בה, תבוטל זכייתו והוא לא יהיה רשאי להשתתף בפרויקטים עתידיים של דיור בר השגה בעיר תל אביב למשך שלוש (3) שנים.

יובהר, כי סעיף זה לא יחול לגבי זוכה שויתר על זכייתו מהטעם שבמועד בו זומן לבחור יחידת דיור לא נותרו לבחירה יחידות סטנדרטיות, ומטעם זה, זכייתו בוטלה.

 

מימוש זכאות למועמדים ברשימת ההמתנה

רשימת ההמתנה תהיה רלוונטית למשך (60) חודשים בלבד ממועד תחילת תקופת השכירות, או לתקופה קצרה יותר, שתיקבע בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של העירייה ועזרה ובצרון.

למען הסר ספק, מובהר, כי האמור לעיל, אינו מהווה התחייבות כלשהי מצד העירייה ו/או עזרה ובצרון להשכרת יחידות דיור למועמדים ברשימת ההמתנה.

 

הדרכה למועמד- צעד אחר צעד

התרשים אינו מתאר מצב של מועמד אשר לא זכה ו/או לא עמד באחד מהשלבים ו/או מהקריטריונים)

 1. היכנס לאתר ההרשמה של דיור בר השגה בכתובת www.tlv4less התרשם מהפרויקטים ובהתאם הורד את חוברת ההרשמה.
 1. ערוך בדיקה עצמאית האם הינך זכאי להגיש מועמדות ועומד/ת בכל הקריטריונים

(אם אני לא עומד/ת באחד מהם אינני יכול/ה לגשת).

 1. הדפסת החוברות באופן עצמאי או שניתן לקבל עותק מודפס במשרדי עזרה ובצרון שברחוב המסגר 9 קומה 4, תל-אביב יפו ובימי פעילות המוקד הטלפוני בלבד.
 1. אם יש לך שאלות: ניתן להתקשר למוקד הטלפוני בעזרה ובצרון בימים א' וג' בין השעות 15:30-18:30 ובימים ב' ו ה' בין השעות 09:30-15:30    לטלפון 3896* שלוחה 3.
 1. עבור/י לשלב איסוף ומילוי הטפסים:
 • בנק (שים לב שלבנקים לוקח זמן להנפיק דוחו"ת)
 • אצל המעסיק
 • בעירייה
 • רואה החשבון במקרה של עצמאים
 • הורים ככל שרלוונטי
 • כל גורם אחר שיש לפנות אליו לשם הגשת כל המסמכים
 1. שמירת עותק מודפס של כל הטפסים.
 2. הגשת החוברת תבוצע בסריקה לאתר ההרשמה לא לפני ש:
 • עו"ד חתם על כל הטפסים הדורשים אימות חתימה.
 • מילוי בקשה באמצעות אתר ההרשמה
 • צירוף כל המסמכים במקומות הדרושים באתר

4. קבלת אישור הרשמה עם מספר ההגרלה בסיום ביצוע ההרשמה הדיגיטלית.

 • הגרלה: עלית בהגרלה (תקבל הודעה במייל מעזרה ובצרון) ותתבקש להמציא את מסמכי המקור למשרדי החברה בתוך חמישה (5) ימים
 • תחילת טיפול בבקשת אישור מחיר למשתכן/ תעודת זכאות מול החברות מילגם/אלונים מקבוצת מגער /עמידר. את תעודת הזכאות /אישור מחיר למשתכן עליך להנפיק באופן עצמאי ולהגיש במועד הנקוב למשרדי החברה ,ולא יאוחר מתאריך 31.1.18.
 • במקביל , עזרה ובצרון שולחת את הטפסים לגורם הבודק. ככל שעמדת בתנאי הזכאות והטפסים יימצאו תקינים תקבל הודעה ותזומן לבחור דירה בהתאם למספר הסידורי המופיע במסלול הפרויקט אליו ניגשת.
 • המשך התקשרות מול היזם של פרויקט מידטאון ומול עזרה ובצרון בפרויקטים יסוד המעלה וגני שפירא לצורך בחירת יח"ד.
 • חתימה על חוזה שכירות + הגשת התשלומים כולל תשלומים עבור דמי ניהול.
 • אכלוס.

הפרויקטים בהגרלת 2017

פרויקט מידטאון

מגדל מגורים יוקרתי בלב תל-אביב-יפו המשלב מסעדות, חנויות, משרדים וחיי רחוב תוססים. מרחק הליכה ממוזיאון תל אביב והתאטרון הקאמרי, המתחם מציע מגוון מתקנים יוקרתיים לרווחת הדיירים.

פרויקט יסוד המעלה

באזור המתפתח ביותר בתל-אביב-יפו, עם חניון רובוטי מלא וקומת מסחר יוקרתית, קם לו בניין בעיצוב חדשני המציע דירות מפנקות של 2-3 חדרים ועד דירות גן ופנטהאוזים מפוארים.

פרויקט גני שפירא

הפנינה הירוקה בדרום העיר כוללת גינה, מרחבים משותפים ודירות מעוצבות, ומציעה לתושבי העיר איכות חיים מתקדמת לצד שלווה, במרחק נגיעה ממרכז העיר.
נְגִישׁוּת
ביטול
הצהרה
משוב

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by EM Studio